Groeistadia voor het
gebruik van Argimino

Gebruik op cruciale momenten
Beïnvloeding van stressfactoren
Continu stimuleren van energie en voedingsstoffen
Proefflacon aanvragen?

Uw gewas een extra boost geven met Agrimino!

Het gebruik van Agrimino op cruciale momenten waarop uw gewas extra energie en kracht nodig heeft, is van groot belang. Denk aan belangrijke fasen zoals pluimaanleg, bloei, zaadvorming en vruchtvulling. Tijdens deze perioden heeft uw gewas een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen en energie om optimaal te kunnen groeien en gedijen.

Maar dat is niet alles! Agrimino biedt ook aanzienlijke voordelen bij het omgaan met stressfactoren die uw gewas kunnen beïnvloeden. Stress kan veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren, zoals droogte, ziekten, plagen of extreme temperaturen. Wanneer uw gewassen aan dergelijke stress worden blootgesteld, kunnen ze verzwakt raken en hun groeipotentieel verliezen. Het gebruik van Agrimino kan helpen om stress te verminderen en uw gewassen te ondersteunen bij het herstellen van dergelijke uitdagende omstandigheden.
Voor een robuust en veerkrachtig gewas wordt aanbevolen om Agrimino minimaal drie keer per seizoen toe te passen. Door regelmatige toepassing kan uw gewas een continue boost van energie en voedingsstoffen krijgen, waardoor het de beste kans heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Het wordt sterk aangeraden Agrimino bij elke bespuiting op het gewas te gebruiken, om zo consistente ondersteuning te bieden en de voordelen voor de groei en gezondheid van uw gewas te maximaliseren.

Kortom, door Agrimino strategisch te gebruiken op de juiste momenten, kan uw gewas extra energie en kracht ontvangen, stress verminderen en de mogelijkheid krijgen om te herstellen van uitdagende situaties. Door zorgvuldig te plannen en deze aanpak toe te passen, kunt u een sterk, gezond en productief gewas creëren dat in staat is om de beste opbrengsten te leveren.
Veiligheidsinstructies voor het gebruik van Agrimino:
P264: Na het werken met dit product handen en huid grondig wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende kledij dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Bewaar dit product in de originele verpakking en niet in de zon. Niet bedoelt voor directe consumptie. Hou buiten het bereik van kinderen en dieren.

Optimaal boeren?

Met AgriMino hebben wij een revolutionair product ontwikkeld dat uniek is op het gebied van voorkomen en bestrijden van stress-schade.
Klant worden?
PRIVACY